Nos photos et souvenirs avec Mr. Riou

posted Sep 30, 2020, 10:22 PM by Andy Nguyen   [ updated Sep 30, 2020, 10:23 PM ]
Don Thay Riou tai nha anh:2008.

Neu co khach phuong xa den phan nhieu hop tai nha anh o Milpitas cho thoai mai hon tiem an.Khi nao het dai dich Pandemic Covid-19, Andy va vo em len choi San Jose, anh se to chuc o nha de vo chong em gap cac Anh Chi Em (ACE) Yersin khoang tren 20 nguoi o  Thung Lung Hoa Vang nay.


Avec Monsieur Riou, chez anh Đặng Trần Hải - 2008


Đón anh Surveillant Bằng ở một tiệm ăn San JoséBande Yersin hợp mặt, mổi đầu tháng ở một tiệm ăn dưới Việt Nam Town, San José


Comments