Le Premier Médecin du Lycée - Bác Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân

posted Oct 6, 2020, 11:05 PM by Andy Nguyen   [ updated Oct 20, 2020, 10:53 PM ]


Cụu Đại Tá - Bác Sĩ Nhảy Dù va` CHT Trưởng Quân Y trước 1975 hiện ở ngoài Paris
Một Ex interne Lycée Yersin promo 1951 (Philo)
Bac Sĩ Lân là hội trưởng Nhảy Dù VN ở Pháp

BS HCL có làm Hội trưởng Hội Y Giới VN tại Pháp từ năm 2016 đến năm 2018.

Please click this link below to read Docteur Lân Biography:


NK gửi kèm hai tấm hình BS HCL chụp với các đồng nghiệp nhân dịp gala Tết tổ chức tại Paris năm 2017.

Comments