Anh Chương Văn Chấn ! Ou es tu ?....

posted Oct 8, 2020, 11:48 PM by Andy Nguyen   [ updated Oct 9, 2020, 12:03 AM ]
Chương Văn Chấn  con trai của bác Chương Văn Vinh,  Pharmaciste, Saigon.


Chương Văn Chấn du học ở Mỹ từ năm 1959. Sau 1975, mất liên lạc luôn !


Surprise Partie / Saigon:29/8/1959, t
rước khi Chấn đi Mỹ du họcComments