Mạt vận

posted Aug 24, 2018, 7:24 PM by Andy Nguyen
Mạt vận 

Khong cười mà nước mắt cũng dàn dụa !!!!!!

Chuyện thấm thía 

- Thầy: Em hãy cho biết khác biệt giữa y tế và giáo dục.
- Trò: Y tế bán thuốc giả cho người nghèo; giáo dục bán điểm giả cho người giàu.- Thầy: Khác biệt giữa bán dâm và bán nước?

- Trò: Bán dâm là bán cái của mình; bán nước là bán cái của dân. 
Bán dâm 99 phút; bán nước 99 năm.

Comments